Informace o udržitelnosti

Informace o udržitelnosti při distribuci finančních produktů

 

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088

ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („nařízení o udržitelnosti)

Společnost a její vázaní zástupci berou v úvahu rizika týkající se udržitelnosti ve smyslu nařízení o udržitelnosti, v případech, kdy je to pro zákazníka s ohledem na jeho potřeby, požadavky a finanční charakteristiku vhodné, pokud Společnost disponuje informacemi o těchto rizicích od tvůrce nebo distributora příslušného finančního nástroje.

Stejným způsobem Společnost s přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů při investičním nebo pojišťovacím poradenství zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti.

Společnost při zprostředkování jednotlivých finančních služeb zastupuje příslušné obchodní partnery – producenty jednotlivých finančních nástrojů – a nezastupuje své klienty ani s nimi neuzavírá o poskytnutí těchto služeb zvláštní smlouvu.

Pokud jde o zásady odměňování Společnosti, respektive odměňování jejích poradců a vázaných zástupců, a konzistenci těchto se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, Společnost zohledňuje informace a politiky svých obchodních partnerů – producentů jednotlivých finančních nástrojů – pokud jejich odměňovací politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti zohledňuje; Společnost nedisponuje samostatnou politikou odměňování zohledňující začleňování rizik týkajících se udržitelnosti.