Slovník pojmů

Neprofesionální zákazník

Každý zákazník, který není profesionálním zákazníkem a nepožádal o to, aby na něho bylo jako na profesionálního zákazníka pohlíženo, nebo tuto žádost podal, ale nesplňuje kritéria daná § 2b zákona č. 256/2004 Sb.

Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce /náměstek, státní tajemník/, člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statuárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci. Za politicky exponovanou osobu se dále považuje osoba blízká politicky exponované osobě, dále osoba, která je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba blízká k politicky exponované osobě nebo osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby politicky exponované.

Profesionální zákazník

Profesionálním zákazníkem se rozumí banka; spořitelní a úvěrní družstvo; obchodník s cennými papíry; pojišťovna; zajišťovna; investiční společnost; investiční fond; penzijní fond; penzijní společnost; osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci; osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) zákona č. 256/2004 Sb.; osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) zákona č. 256/2004 Sb. nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti; právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu; zahraniční osoba s obdobnou činností jako jsou činnosti výše uvedené; stát nebo členský stát federace; Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka; Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce. Za profesionálního zákazníka je dále považována právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou: celková výše aktiv alespoň 20 milionů EUR, čistý roční obrat alespoň 40 milionů EUR a vlastní kapitál alespoň 2 miliony EUR. Za profesionálního zákazníka je dále považován zákazník, který požádal, aby se na něj hledělo jako na profesionálního zákazníka a zároveň splňuje podmínky dané v § 2b zákona č. 256/2004 Sb.

Referenční měna

Měna ve které je měřena výkonost investice. Z pohledu investora se tedy jedná o měnu ve které měří zisky či ztráty.

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)

SRRI zobrazuje proměnlivost hodnoty investičního nástroje v měně nástroje (volatilitu) a tím jeho rizikovost v čase. Zavedení tohoto ukazatele vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel je odvozen pouze z historického vývoje hodnoty investice a z toho plynou jeho omezení pro předpověď vývoje rizikovosti investice do budoucna, tj. minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích. SRRI nabývá hodnot 1 až 7 přičemž stupnice 1 znamená nejnižší, nikoliv však žádné, riziko. Stupeň 7 pak představuje riziko nejvyšší.

SRRI | Volatilita | Typický zástupce

  1. pod 0,5 % velmi konzervativní fondy peněžního trhu
  2. 0,5–2 % fondy peněžního trhu, nebo konzervativní dluhopisové fondy
  3. 2–5 % dluhopisové fondy
  4. 5–10 % rizikovější dluhopisové nebo smíšené fondy
  5. 10–15 % dynamičtější smíšené fondy nebo fondy rizikových dluhopisů
  6. 15–25 % akciové fondy
  7. 25 % a více akciové fondy exotičtějších trhů nebo sektorů